Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

15:03
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas viafreeway freeway
dumbscream
15:02
7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viafreeway freeway
dumbscream
14:53
9864 db16
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
dumbscream
14:52
6848 80e3
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
dumbscream
14:52
2498 fcc9 500

January 21 2018

dumbscream
13:24
8854 96d5 500
Reposted frommessinhead messinhead viafreeway freeway
dumbscream
12:19
1833 814c 500
Reposted frompiehus piehus viapomsa pomsa
dumbscream
12:02
dumbscream
11:53
3091 44ea 500
Reposted fromengereksiz engereksiz viakurdebele kurdebele
dumbscream
11:52
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaszydera szydera
dumbscream
11:49
4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viayouaresonaive youaresonaive

January 18 2018

dumbscream
19:39
9680 2664

January 16 2018

15:17
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viaszydera szydera

January 15 2018

dumbscream
18:23
9091 b408
Reposted fromnazarena nazarena viamousseline mousseline
dumbscream
18:22
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viahavingdreams havingdreams
dumbscream
18:19
4921 a71c 500
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
dumbscream
18:15
Reposted fromenem enem viaMyBlackWings MyBlackWings
dumbscream
18:14
dumbscream
18:14
dumbscream
18:13
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl