Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

dumbscream
19:15
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viamojanazawsze mojanazawsze

June 16 2017

17:21
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
dumbscream
17:20
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viano-longer-kore no-longer-kore

June 03 2017

dumbscream
19:40
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viasztukamatorka sztukamatorka
dumbscream
19:39
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viasztukamatorka sztukamatorka
19:38
2038 7d3a 500
Reposted frommanxx manxx viasztukamatorka sztukamatorka
19:35
dumbscream
19:33
8178 69e1
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
dumbscream
19:32
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viayoubastard youbastard
dumbscream
19:30
9252 a17f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazembata zembata
dumbscream
19:29
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl vianowezsie nowezsie
dumbscream
19:22
0644 f382
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
dumbscream
19:21
Reposted fromBundz Bundz viaszydera szydera
dumbscream
19:16
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayyyciastko yyyciastko
dumbscream
19:16
the museum of tears
dumbscream
19:16

May 10 2017

18:25
8200 f618
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
15:33
2710 b859
Reposted fromsokkaswift sokkaswift viainstead instead

May 08 2017

dumbscream
20:04
dumbscream
19:55
1274 62a9
Reposted fromkrzysk krzysk viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl